תקנון

 

תקנון האתר

 

 1. שם החברה -

בעברית:           קשת סולרי בע"מ

באנגלית:        Arch-solar Ltd

                                                                                               (להלן:"החברה")

 1. כללי:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת _קשת_ (להלן:"האתר")

 

 • האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מחייב את כל המגדרים ואין בו בכדי לקיים אפליה ו/או פגיעה כלשהי.
 • אתר זה הינו בבעלותה של החברה ומתופעל על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • בכפוף לתקנון זה, מטרתו של האתר הינה למכור מוצרי חשמל סולאריים ו/או כל מוצר חוקי, באמצעות המשרתת, לציבור הגולשים באתר.
 • כמו כן רשאית החברה לפרסם באתר כל מידע חוקי נוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • השימוש באתר זה, כפוף לתנאים האמורים בתקנון דנן, מעיד על הסכמה לתנאים אלו.
 • כתנאי יסוד לשימוש באתר זה, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לבצע כל שימוש בלתי חוקי באתר זה.
 • גלישה ו/או רכישת מוצרי האתר באמצעות האתר מהווה כהסכמה מוחלטת לתנאי תקנון זה, תוך התחייבות הגולש לקבל ולנהוג ע"פ תנאי תקנון זה.
 • שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה מאתר זה מהווה כהסכמה מצידך לכך שזהו מצג המעיד על סמכותך החוקית להסכים לתנאי תקנון זה, בשמך ובשם מי מטעמך.
 • במידה ואינך מסכים לאמור בסעיפי תקנון זה, אינך מורשה לבצע כל רכישה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר.
 • לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.
 • אתר זה ישמש את הגולש לרכישה קמעונאית בלבד, כל שימוש אחר מטעם הגולש יהווה כהפרה של תנאי תקנון זה.
 • יחד עם זאת ידוע וגמור כי החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש, מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו.
 • החברה תייעץ כי מעת לעת תבחן את סעיפי התקנון האמור, זאת מאחר ושימושך באתר זה לאחר השינויים האמורים מהווה כהסכמה מצידך להם.
 • במידה ואינך מסכים לשינויים שנערכו באתר ו/או בתקנון האתר ו/או בתנאי האתר, אנא חדל משימוש בו, ו/או פנה לחברה לשם ייעוץ והכוונה, אולם ייעוץ ו/או הכוונה מצד החברה אינם מחייבים את החברה כנגד שינויים שערכה בתנאי אתר זה.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 • במידה ותחול סתירה ו/או אי התאמה בין האמור באתר, לבין סעיפי תקנון זה, יגברו ויחולו סעיפי ו/או הוראות תקנון זה.
 • חל איסור לבצע שימוש לצרכיו האישיים של הגולש ו/או פעולות לא מסחריות של הגולש, באתר זה.

 

 1. התחייבות הגולש באתר

 

 • הגולש מתחייב בזאת כי שימוש באתר מהווה הצהרתו כי הינו מעל גיל 18, וכי הוא תושב מדינת ישראל.
 • הגולש מתחייב בזאת כי רכישה מאתר זה, תהא באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, תקף, ואשר בבעלותו ו/או מי מטעמו.
 • הגולש מתחייב בזאת לרכישה קמעונאית בלבד.
 • הגולש מתחייב בזאת למסור בעת הרכישה פרטים אישיים מלאים, מדויקים ונכונים, לרבות שמו, מספר תעודת זהותו, כתובתו, מס' טלפון נייח ו/או נייד, כתובת למשלוח דואר, וכתובת דואר אלקטרוני תקינה ומאומתת.
 • תנאי הכרחי ומתלה, לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה של הרכישה האמורה ע"י חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.
 • החברה תשמור לעצמה את הזכות להפסיק ו/או למנוע מכירת מוצרים למי מהגולשים ו/או גישה לאתר למי מהגולשים אשר ביצעו שימוש שאינו ראוי ו/או סביר באתר, לרבות כל פעולה אשר סותרת ו/או מפרה אחד מסעיפי ו/או הוראות ו/או תנאי תקנון זה.
 • הגולש מתחייב בזאת כי לא יעתיק, ישחזר, ישנה, יעבד, יתרגם, יבצע הנדסה חוזרת, יפיץ, ישדר, יציג, ישכפל, יפרסם ויאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • הגולש מצהיר בזאת כי תכני האתר יהוו כקניינה הרוחני ו/או השייכים בבעלות מובהקת של החברה, ולא יעשה בהם כל שימוש מסחרי.
 • הגולש מתחייב בזאת שלא לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • הגולש מתחייב שלא לבצע שימוש במאגר המידע שבאתר.

 

 1. המוצרים הנמכרים באתר

 

 • האתר מציע לגולשים את האפשרות לרכוש מגוון מוצרי חשמל ו/או חשמל סולארי, בדגמים, סוגים וכמויות שונים, ברך מכירה אישית ו/או בכל שיטה ו/או דרך אחרת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח, ולגולש לא תהא כל טענה ו/או טרוניה ו/או תביעה כנגד החברה בהתאם לכך.
 • באתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי שלהם בלבד.
 • היה ולאחר המכירה ו/או הרכישה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי.
 • במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
 • המוצרים המוצעים באתר למכירה הינם מוצרים באריזתם המקורית, ואשר לא נעשה בהם כל שימוש (להלן:"מוצרים חדשים").
 • החברה תפעל לכך שלרוב מוצרי האתר המוצעים למכירה תצורף ו/או תלווה תמונה שמטרתה לדמות באופן הקרוב ביותר את טיב ומראה המוצר, כמו כן יצורף פירוט טכני של כל מוצר לצידו.
 • במקרה של פער בין התמונה למפרט הטכני ידבר התיאור של המוצר ע"פ מפרטו הטכני.

 

 1. רכישת מוצרים מהאתר ואופן הטיפול ברכישות

 

 • רכישת מוצר באתר תתבצע ותותנה במסירת פרטים אישיים של הרוכש בהתאם לדרישות החברה ו/או תנאי תקנון זה.
 • כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הרכישה.
 • ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה, אולם יש לציין כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.
 • ידוע וגמור כי מסירת פרטים אישיים אשר אינם נכונים במזיד הינה אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • כמו כן ביצוע הרכישה מותנה באישורה של חברת האשראי ע"פ פרטי הרוכש, ובהעדר אישור שכזה יש לראות כאי ביצוע הרכישה מלכתחילה.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה, ויהא רשאי למסור פרטי אשראי שונים ו/או מחדש.
 • בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי, הרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

 

 1. ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים שנרכשו

 

 • בכל הנוגע לביטול רכישה על מוצרי האתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 • ידוע וגמור כי הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • בהתאם לעסקת רכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הרוכש לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: "הודעת הביטול") , החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב בלבד ולפי המאוחר מבניהם ובכפוף להצגת חשבונית הרכישה בלבד.
 • ידוע וגמור כי על הודעתו של הרוכש להכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, ובהתאם להוראות החוק.
 • הודעת הרוכש על ביטול העסקה יעשו אך ורק בדרכים הבאות: הודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת באתר ו/או לפקס שמספרו מופיע באתר ובכפוף להתקשרות עם החברה לבדיקה כי אכן הגיע דבר ההודעה במשלוח הפקס האמור ו/או באמצעות דואר רשום ואישור מסירה לכתובת החברה.
 • בגין ביטול רכישה יחויב הרוכש בשיעור של 5% מהמוצר הנרכש או 100 ₪ (הנמוך מבניהם).
 • כמו כן בגין ביטול הרכישה יחויב הרוכש בגין כל דמי המשלוח שחלו על הרכישה שבוטלה, וכן בחיוב עמלת סליקה של חברת האשראי.
 •  ביטול רכישת מוצר מהאתר יאופשר אך ורק כאשר הטובין ו/או המוצר הנרכש לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש.
 • האתר ו/או החברה המפעילה אותו, יהיו רשאים לבטל כל מכירה ו/או עסקה אם בפרסומה באתר ו/או בכל דרך אחרת נפל פגם ו/או טעות לרבות בציון מחיר המוצר ו/או כל פרט אחר אודות המוצר.
 • האתר ו/או החברה המפעילה אותו, יהיו רשאים לבטל כל מכירה ו/או עסקה כתוצאה ממצב ביטחוני ו/או כוח עליון ו/או עקב כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר ו/או החברה המפעילה אותו, לרבות כאשר השלמת המכירה ו/או הרכישה אינה מתאפשרת בהתאם לתקנות ו/או תנאי ו/או סעיפי תקנון זה.
 • האתר ו/או החברה המפעילה אותו יהיו רשאים לבטל את המכירה במקרה בו לא עמד המשתמש ו/או הרוכש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • האתר ו/או החברה המפעילה אותו לא יהיו אחראיים בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים ו/או הנרכשים.

 

 

 

 1. שליחת המוצרים לרוכש

 

 • בעבור לקוח עסקי (לקוח אשר נפתח לו חשבון לקוח במערכת הכספים של החברה, ואשר קיבל מהחברה קוד משתמש וסיסמא לשם שימוש באתר) עלות דמי המשלוח בדואר רשום  יהא: 15 ₪
 • דמי משלוח בדואר רשום בעבור כל רוכש אחר יהא: 25 ₪
 • בהזמנה של מעל לסך 700 ₪ (כולל מע"מ), לא יחויב הרוכש בחיוב דמי משלוח.
 • משלוח חבילות בדואר רשום אמורות להגיע עד 10 ימי עסקים לכתובתו של הרוכש.
 • כמו כן החברה ו/או האתר אינם אחראים לזמנים האמורים והכול בכפוף לרשות הדואר ישראל.
 • האתר ו/או החברה המפעילה אותו מתחייבת בזאת לשלוח את הנרכש לכתובת שנמסרה ע"י הרוכש וזאת עד 7 ימי עסקים מביצוע ההזמנה ואישורה.
 • משלוחים לא יבוצעו בימי ו' ובימי שבת, כמו גם בערבי חג ו/או חגים ו/או ימי אבל לאומיים.

 

 1. פרטיות
 • החברה המפעילה את האתר תכבד את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.
 •  מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים למעט במקרים המחייבים את החברה כמו אך לא רק: דרישה חוקית, דרישה צו שיפוטי, דרישתו של המשתמש ו/או הסכמתו המפורשת לכך, לצורך מידע להשלמת הרכישה כגון ספקים ו/או רשות הדואר.

 

 1. אחריות בגין המוצר הנרכש
 • אחריות למוצרים הנרכשים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים הנ"ל, בכפוף לתנאי האחריות של כל מוצר ומוצר.
 • בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בכך, הינם באחריותו הבלעדית של הרוכש ו/או המשתמש באתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 • הסמכות השיפוטית בכל עניין הנוגע לאתר זה ו/או לחברה המפעילה אותו ו/או למוצרים הנמכרים בו ו/או לצדדים שלישיים בנוגע לאתר זה תהא לבית המשפט באזור השיפוט של חיפה.

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו לחברה המפעילה את האתר באמצעות

 טלפון:04-6904567,  או במייל : info@arch-solar.co.il